วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

ตัวชี้วัด

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 : เข้าใจเห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ่ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายหลัการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :
1. การสื่อสารข้อมูล คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งผ่านสื่อกลางไปยังผู้รับ
2. พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล
3. อูปกรณืสื่อสารสำหรับเชื่อมโยง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
5. เทคโนโลยีการรับ - ส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
6. ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :
1. กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การรวบรวมข้อมูล การตวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
การประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ การเผยแพร่สารสนเทศ
2. การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
3. การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา ทำได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ หรือการเขียนโปรแกรม
4. วิธีการแก้ปัญหา มีขั้นตอน ดังนี้
- การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
- การวางแผนในการแก้ปัญหาและถ่ายทอดความคิดอย่างมีขั้นตอน
- การดำเนินการแก้ปัญหา
- การตรวจสอบและปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ 3 ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :
1. ความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต
2. การใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น
- อีเมล
- blog
- การโอนแฟ้มข้อมูล
- การสืบค้นข้อมูลและการใช้โปรแกรมเรียกค้นข้อมูล (search engine)
- การสนทนาบนเครือข่าย
3. คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
- ผลกระทบของการใช้อินเทอร์เน็ตกับสังคม
- มารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ต
ตัวชี้วัดที่ 4.ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :
1. ซอฟต์แวร์ระบบ ประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมแปลภาษา และโปรแกรมอรรถประโยชน์
2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ประยุต์ทั่วไป และ ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน
3. ใช้ซอฟต์แวร์ระบบช่วยในการทำงาน เช่น บีบอัด ขยาย โอนย้ายข้อมูลตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์
4. ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการทำงาน เช่น ใช้โปรแกรมในการคำนวณและจัดเรียงข้อมูลใช้โปรแกรมช่วยค้นหาคำศัพท์ หรือความหมาย ใช้โปรแกรมเพื่อความบันเทิง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น